sh-lab/Makefile

90 lines
2.2 KiB
Makefile

# Makefile for the CS:APP Shell Lab
TEAM = NOBODY
VERSION = 1
DRIVER = ./sdriver.pl
TSH = ./tsh
TSHREF = ./tshref
TSHARGS = "-p"
CC = gcc
# CFLAGS = -Wall -O2
CFLAGS = -Wall -O0 -g3
FILES = $(TSH) ./myspin ./mysplit ./mystop ./myint
all: $(FILES)
##################
# Regression tests
##################
# Run tests using the student's shell program
test01:
$(DRIVER) -t trace01.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
test02:
$(DRIVER) -t trace02.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
test03:
$(DRIVER) -t trace03.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
test04:
$(DRIVER) -t trace04.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
test05:
$(DRIVER) -t trace05.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
test06:
$(DRIVER) -t trace06.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
test07:
$(DRIVER) -t trace07.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
test08:
$(DRIVER) -t trace08.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
test09:
$(DRIVER) -t trace09.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
test10:
$(DRIVER) -t trace10.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
test11:
$(DRIVER) -t trace11.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
test12:
$(DRIVER) -t trace12.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
test13:
$(DRIVER) -t trace13.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
test14:
$(DRIVER) -t trace14.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
test15:
$(DRIVER) -t trace15.txt -s $(TSH) -a $(TSHARGS)
# Run the tests using the reference shell program
rtest01:
$(DRIVER) -t trace01.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
rtest02:
$(DRIVER) -t trace02.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
rtest03:
$(DRIVER) -t trace03.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
rtest04:
$(DRIVER) -t trace04.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
rtest05:
$(DRIVER) -t trace05.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
rtest06:
$(DRIVER) -t trace06.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
rtest07:
$(DRIVER) -t trace07.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
rtest08:
$(DRIVER) -t trace08.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
rtest09:
$(DRIVER) -t trace09.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
rtest10:
$(DRIVER) -t trace10.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
rtest11:
$(DRIVER) -t trace11.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
rtest12:
$(DRIVER) -t trace12.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
rtest13:
$(DRIVER) -t trace13.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
rtest14:
$(DRIVER) -t trace14.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
rtest15:
$(DRIVER) -t trace15.txt -s $(TSHREF) -a $(TSHARGS)
# clean up
clean:
rm -f $(FILES) *.o *~